Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları

Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları

Bu çalışma, Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC)’nin Türkiye standardizasyonu öncesi Türkçe uyarlaması ve pilot düzeyde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcılarını yaşları 3 ile 20 arasında değişen Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısına sahip bireylerin ebeveynleri/birincil bakıcıları (n=163), ve bu bireylerle çalışan eğitimciler/uzmanlar (n=164) oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca ayırt edici geçerliği sınamak amacıyla zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği ve herhangi bir yetersizliği olmayan normal gelişim gösteren bireylerden de veriler toplanmıştır. Veriler çalışmada modifiye edilen Otizm Davranış Kontrol Listesi ve Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu ile toplanmıştır. Bulgular Modifiye Edilmiş Otizm Davranış Kontrol Listesi’nin ayırt edici geçerliğinin ve ölçüt geçerliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Güvenirlik bulguları da aracın iç tutarlılığının, test-tekrar test güvenirliğinin ve diğer güvenirlik bulgularının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada aracın Türkiye standardizasyonuna ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler

Otistik bozukluk, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlarla karakterize bir gelişimsel bozukluktur. Otistik bozukluk teşhis ölçütü, duyu, algı ve motor becerileri kapsayan sınırlılıklar içermemesine rağmen yapılan çalışmalar ve gözlemler, otistik bozukluk tanısı almış bazı çocukların motor gelişiminde gecikmeler, fiziksel performans ve aktivite düzeylerinde düşüklük, duyusal uyarılara tepki süreçlerinde otistik bozukluk göstermeyen çocuklara göre farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. Alanyazında, su içi etkinlikler çocuklarda fiziksel performansı arttırma, duyusal tepkileri düzenleme ve sosyal etkileşimi sağlamada bir müdahale yaklaşımı olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu yararlı etkilere rağmen, otistik bozukluk gösteren çocuklarda su içi etkinliklere yeterince yer verilmemekte ve uygulanması konusunda aileler, öğretmenler ve diğer uzmanlarca bazı sorunlar yaşandığı gözlenmektedir. Bu çalışma; otistik bozukluk gösteren çocuklarda su içi etkinliklerin yararları, yapılacak uyarlamalar ve izlenmesi gereken yaklaşımlar, farklı yaş gruplarında yapılabilecek su içi etkinlik ve oyunlar ve etkinlik sırasında alınması gereken önlemler üzerine odaklaşmaktadır.

Erken Çocuklukta Özel Eğitime İlişkin Türkiye’de Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Erken Çocuklukta Özel Eğitime İlişkin Türkiye’de Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gerçekleştirilen erken çocuklukta özel eğitim (EÇÖZE) kapsamı içerisindeki lisansüstü tez çalışmalarını gözden geçirmektir. Bu çalışma kapsamında belirlenen ölçütleri karşılayan ve erken çocukluk dönemindeki gelişimsel gerilik/yetersizlik/yetersizlik gösteren çocuklar, aileleri ve onlara sunulan hizmet ve uygulamaları konu alan toplam 24 tez çalışmasına ulaşılmıştır. Ulaşılan tez çalışmaları konularına göre kategorilere ayrılmış, her bir kategorideki tez çalışmalarına ilişkin bilgi verilmiş ve aynı kategorideki tez çalışmaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ulaşılan tez çaşlışmaları konularına göre yedi kategoride analiz edilmiştir. Beceri öğretimi kategorisinde dokuz, okul öncesi dönemde kaynaştırma kategorisinde dört, ailelere çocuklarına öğretim sunma becerisi kazandırma kategorisinde üç, gelişimsel gerilik/yetersizlik gösteren çocukları birbirleri ve normal gelişim gösteren akranları ile karşılaştırma kategorisinde üç, annelerin duygu-durumlarını inceleme kategorinde üç, çocuklara sunulan hizmetler kategorisinde iki ve çocuklara ilişkin bir durumu betimleme kategorisinde bir tez çalışması karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

How Depressive Symptomatology of Mothers of Children with Pervasive Developmental Disorders Relates to their Participation in Relationship Focused Intervention

How Depressive Symptomatology of Mothers of Children with Pervasive Developmental Disorders Relates to their Participation in Relationship Focused Intervention

Gerald Mahoney, Bridgette Wiggers, Sunghee Nam, Shanna Kralovic, Frida Perales

Abstract

This descriptive, exploratory study investigated whether the depressive symptoms of mothers of young children with Pervasive Developmental Disabilities (PDD) was associated with their participation in a relationship focused intervention. Nineteen parent-child dyads received weekly Responsive Teaching (RT) intervention sessions for 10 months. Results indicated significant pre- post- differences in parents’ responsivenss with their children as well as children’s development and social emotional functioning. Changes in mothers’ responsivenss accounted for between 5 to 26% of the variance in intervention changes in children’s development and social emotional functioning. While mothers’ depressive symptoms were not associated with intervention changes in responsiveness, they were negatively associated with intervention changes in children’s development and social emotional functioning. Results are discussed in terms of their implications for early intervention practice. 

Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Bu aratırmada, Türkiye’de yaygın geliimsel bozukluklar alanında 1990-2011 yılları arasında lisansüstü düzeyde gerçekletirilen tez çalımalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıtır. Bu aratırma için kaynaklara Yüksek Öretim Kurulu’nun internet sitesinden ulaılmıtır. Taramada anahtar kelime olarak “otizm”, “otistik bozukluk”, “otizm spektrum bozukluu/yaygın geliimsel bozukluk”, “Asperger” kelimeleri kullanılmıtır. Bunun yanında Zihinsel Yetersizlik ve Geliimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası (Diken, Ünlü ve Karaaslan, 2008) kitabından “otizm”, “otistik bozukluk” ve “yaygın geliimsel bozukluk”, “Asperger” kelimelerini içeren tezler aratırmaya dâhil edilmitir. Aratırmaya dâhil edilen tezlerde a) yaygın geliimsel bozukluklar alanından bir tanı almıçocuklarla ya da bu tanı kriterlerine sahip çocukların aileleriyle yürütülmüolması b) incelenen durumların (görü, olgu, karılatırma, etki) yaygın geliimsel bozukluklar alanından bir tanı almıçocuklar için yapılmıolması c) çalımaların yüksek lisans ve doktora tezi olması özellikleri aranmıtır. Aratırmada bu amaçla gerçekletirilen toplam 79 teze ulaılmıtır. Tezlerin analizi aamasında, tezler konularına göre 6 kategoriye ayrılmıtır. Her bir kategoride yer alan tezler karılatırmalı olarak incelenmitir. 

Early Childhood Intervention in Turkey: Current situation, challenges and suggestions

Early Childhood Intervention in Turkey: Current situation, challenges and suggestions

Early Childhood Intervention in Turkey: Current situation, challenges and suggestions

Melek Er-Sabuncuoglu, Ibrahim H. Diken

Abstract

The regular early childhood education in Turkey has a history of more than 100 years. However, early childhood intervention services for young children with special needs (vulnerabilities) and their families are getting more attention in recent years. This article aims to briefly overview current early childhood intervention (ECI) services in Turkey. The article at first summarizes regular early childhood education in Turkey. Then, profile of disability groups, ECI legal arrangements and practices, and ECI profession are being addressed and discussed. Finally, suggestions for ECI in Turkey are being made.